Zestaw TĘCZA

MODUŁOWY

Opis

Ze­staw mo­du­ło­wy TĘCZA wy­ko­na­ny jest z pły­ty wió­ro­wej la­mi­no­wa­nej o gru­bo­ści 18 mm, w naj­wyż­szej kla­sie hi­gie­ny E-1 z za­sto­so­wa­niem za­wia­sów pusz­ko­wy­ch o du­żej wy­trzy­ma­ło­ści. Bocz­ne kra­wę­dzie za­bez­pie­czo­ne są li­stwą PCV.

Wymiary modułów:

MODUŁ A                     MODUŁ B                              MODUŁ C                             MODUŁ D
Re­gał (bez skrzyń)      Szafka z 12 szufladami       Re­gał z 4 szu­fla­da­mi         Re­gał
(1270x800x400)         (1270x900x400)                   1270x400x400)                (1270x800x400)

MODUŁ E                          MODUŁ F                                 MODUŁ G                     MODUŁ H
Szaf­ka z 4 szu­fla­da­mi     Re­gał na pra­ce pla­stycz­ne     Wie­ża                         Skrzy­nia na kół­ka­ch
(1270x800x400)              (1270x800x400)                      (1480x400x400)        (300x360x360)