Informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych przez Firmę CEZAS Sp. z o.o.

1. Pojęcia użyte w tej informacji

 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).

CEZAS– Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół “CEZAS” Sp. z o.o., siedzibą w Krakowie 31-956, os. Słoneczne 1 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183457, NIP: 6762256540, REGON: 356783390.

Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art.4 ust.7 Rozporządzenia RODO)

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; (art.4 ust.1 Rozporządzenia RODO)

Przetwarzanie danych osobowych– wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i ich usuwanie.

2. Twoje dane osobowe

CEZAS Sp. z o.o. wykorzystuje następujące dane o Tobie:

a. podane przez Ciebie bezpośrednio firmie CEZAS: imię, nazwisko, nazwa i adres firmy,     NIP/Pesel, adres e-mail, numer telefonu;

b. ze źródeł publicznie dostępnych: imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, adres e-mail, numer telefonu;

c. dane zbierane automatycznie przez firmę CEZAS za pośrednictwem plików cookies i wynikające z Twojej aktywności na stronach internetowych w posiadaniu Administratora.

3. Twój administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest CEZAS sp. z o.o..

4. Cel przetwarzania Twoich danych

Zebrane dane przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, zaś podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowią odpowiednio art. 6 ust. 1 lit a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE albowiem są one niezbędne do wypełnienia obowiązku i wykonania umowy.

5. Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań

Nie zbieramy informacji, które pozwalałyby nam uzyskać wgląd w Twoje życie prywatne. Nie profilujemy Twoich preferencji i zainteresowań.

6. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez:

a. naszych pracowników i współpracowników, którzy muszą mieć dostęp do danych;

b. podmioty przetwarzające w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu naszych czynności, tj.:

– producenta oprogramowania, świadczącego też wsparcie techniczne

– podmioty wspierające nas w procesie obsługi klienta;

– podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne;

– podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

c. organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.

7. Czas przechowywania Twoich danych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych –przez okres 5 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub przyjęcie zlecenia, a odmowa podania danych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy lub niemożliwością przyjęcia zlecenia do realizacji.

8. Przekazywanie Twoich danych poza UE

Nie przekazujemy Twoich danych do podmiotów poza UE.

9. Twoje prawa

Masz prawo:

a. zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych. Sprzeciw lub cofnięcie zgody możesz zgłaszać na adres e-mail: rodo@cezas.krakow.pll;

b. żądać dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO);

c. sprostować swoje dane (art. 16 Rozporządzenia RODO);

d. usunąć swoje dane (bycie zapomnianym) (art. 17 Rozporządzenia RODO);

e. ograniczyć przetwarzanie danych osobowych (art.18 Rozporządzenia RODO);

f. przenieść dane do innego administratora danych (art. 20 Rozporządzenia RODO).

 Żądania możesz zgłaszać na adres e-mail: rodo@cezas.krakow.pl;

g. wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez firmę CEZAS sp. z o.o..

10. Kontakt z nami

W razie pytań skontaktuj się z nami:  rodo@cezas.krakow.pl